EPBD-Inspectie

transparent2
transparent

Deze website is gemaakt door K & EA 44 met als doel meer duidelijkheid te geven over de EPBD wetgeving en de keuringen hieromtrent. Er is in de markt veel onduidelijk over de EPBD wetgeving en de uitvoering hiervan. Wie mag het uitvoeren, wie is verantwoordelijk, welke installatieonderdelen moeten er worden gekeurd en hoe moet er gerapporteerd worden. Branche organisatie NVKL probeert daar een rol in te spelen en heeft in die hoedanigheid goed contact met hun achterban, de koeltechnische installateur. Helaas zien we maar al te goed dat installateurs zoeken naar hoe en€wat te doen? Moet ik mijn klant informeren en mag ik wel een keuring doen en/of wat moet ik doen?

Gebouweigenaren en gebouwbeheerders zijn nauwelijks op de hoogte en als ze er van horen is het de huisinstallateur die er mee geconfronteerd wordt. Prijsstelling is vaak lastig, maar vooral hoe een en ander moet worden uitgevoerd. Daarnaast is ook de overheid zoekende, allereerst hoe men zelf de EPBD moet toepassen en ook hoe deze wet te handhaven. Deze site moet meer informatie geven aan marktpartijen over het hoe en waarom omtrent de EPBD.

Wat is EPBD? / Wetgeving

Wat is EPBD? Wetgeving

EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive en is een Europeese wet, welke is vastgelegd op 19 mei 2010. Een en ander verwijst naar artikel 15, 16 en 17 van de richtlijn 2010/31/EU. Voor Nederland is dit verder beschreven in Staatscourant 32499 van 20 november 2013 Sindsdien is de EU wet dus wet in Nederland en moet als zodanig worden uitgevoerd.

5 Jaarlijks termijn

Vanuit deze wetgeving moeten gebouwbeheerders / gebouweigenaren, maar ook gebruikers (afhankelijk van situatie) eens in de 5 jaar hun airconditioningsystemen laten keuren. Dat geldt al vanaf een (cumulatief) koelvermogen van meer dan 12 kW.

file1

BREEAM-NL In Use

K&EA 44 is eigendom van klimaatspecialist Wim Meijer en is gecertificeerd voor het mogen keuren volgens de wetgeving van de EPBD en het maken van deze onafhankelijke rapportages. Naast het keuren van klimaatinstallaties volgens de EPBD kan K & EA 44 als vervolg op deze keuringen ook verder begeleiden naar een duurzaamheidslabel volgens de methodiek als expert en assessor. Middels BREEAM-NL In use kunnen bestaande gebouwen meerwaarde worden gegeven, waardoor dit nieuwe huurders of investeerders aantrekt en het imago wordt verbeterd. Voor meer info over BREEAM kunt u kijken op www.kea44.nl of www.dgbc.nl

epbd assessor

Onafhankelijke keuring

Deze keuringen moeten, zoals aangegeven in de Staatscourant (Onderdeel E, artikel 7c pagina 30), worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, welke gebruik maakt van gecertificeerde deskundigen. Deze deskundigen zijn EPBD-A en/of EPBD-B inspecteur. De huisinstallateur is dus niet onafhankelijk omdat dit lijkt op slager keurt zijn eigen vlees.

file2
file5

In eerste instantie lijkt de keuring een last, echter het levert de gebouwbeheerder / gebruiker ook belangrijke voordelen op. Als vervolg op de keuringen door de EPBD-B inspecteur worden er energiebesparende maatregelen voorgesteld met bijbehorende kostenbesparing door minder energieverbruik en meer comfort van uw gebouw door een optimaal werk- en verblijfsklimaat. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van de installatie(s) en kan de keuring al een eerste opstart zijn naar een duurzame gebouwcertificering als BREEAM-NL In Use, wat het imago van het gebouw verbeterd, de waarde verhoogd en de verhuurbaarheid verbeterd.

Verplichte keuring

De verplichte keuring van airconditioningsystemen is zoals genoemd de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Doel: 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020. De keuring is dus goed voor het milieu. Met een optimaal afgesteld airconditioningsysteem wordt er al snel 10% tot 30% bespaard op de jaarlijkse energiekosten voor koeling.

file5

Doel: 20% minder CO2- uitstoot en 20% energie- besparing in 2020.

De kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. Inzicht in de kosten komen uit de keuring. Bovendien is er 5% tot 35% minder kans op storingen en kunnen de dagelijkse gebruikers van de gebouwen veiliger, gezonder en comfortabeler werken.

file6

Installatiecheck App

Om snel en gemakkelijk te zien welke wet- en regelgeving er voor een installatie geldt is er voor een snelle check een app (Installatiecheck App), gemaakt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de NVKL. Voer de belangrijkste gegevens van uw installatie in en er wordt direct zichtbaar welke wet en regelgeving van toepassing is op uw koelinstallatie. Mocht er hulp nodig zijn bij deze check dan kunt u contact opnemen met K & EA 44, zij lopen dan samen met u door deze vragen heen om deze te beantwoorden en te zien wat er moet gebeuren en welke verplichting er is. Vervolgens is dus bekend welke keuringen uitgevoerd moeten worden. Dit kan door K & EA 44 worden gedaan of zij begeleiden de installateur bij de uitvoering van de benodigde keuringen.

IPS - Installatie Performance Scan

In een oogopslag inzicht krijgen in de verbetermogelijkheden; IPS is een handig hulpmiddel voor de keuring. Deze applicatie checkt de onderlinge afstemming van de apparatuur en regelingen. Zo controleert de installateur tijdens een onderhoudsbeurt uw gehele installatie. Een keuring uitgevoerd met behulp van de IPS voldoet automatisch aan de eisen van de EPBD-aircokeuring. En met de oplossingen wordt de kans op storingen terug gebracht, een lager energieverbruik gerealiseerd en het comfort wordt vergroot. Verder is de IPS een systeem, waardoor elke inspecteur de zelfde methodiek aanhoudt en zo zal ook de uitkomst hetzelfde moeten zijn.

Wat wordt er beoordeeld?

Er is zijn ook veel vragen over wat er nu wel en niet binnen de EPBD keuring moet worden bekeken. Het is juist dat de verplichting wordt bepaald door het geïnstalleerd koelvermogen toegepast voor comfort doeleinden. Deze klassen staan op pagina “Wie moet de keuring laten doen?”

Het is onjuist dat we alleen kijken naar de koelinstallatie / airconditioning systeem. Er moet ook gekeken worden naar en advies uitgebracht over andere installatieonderdelen in het gebouw.

Onderstaande is onderdeel van de keuring;

 1. Airconditioningsysteem / koelinstallatie gedefinieerd als;
  1. Gekoeld watersysteem
  2. Lokale koeling (splitsysteem)
  3. Centrale koeling
  4. Multisplitsysteem (VRV / VRF)
  5. Energieopslagsysteem
 2. Vaststellen en uitvoeren van de steekproef indien meerdere afgifte eenheden zijn.
 3. Verzamelen van alle benodigde documentatie als logboeken, tekeningen, gebruiksgegevens en ontwerpgegevens.
 4. Inspectie van;
  1. Koudeopwekker
  2. Pompen en leidingen
  3. Condensor
  4. Warmtewisselaars / afgifteunits (steekproef)
  5. Luchtbehandelingssysteem inclusief in / uitlaat
  6. Regeling
  7. Bemetering
  8. Monitoring systeem
  9. Verwarmingsinstallatie, is deze in conflict met de koelinstallatie
 5. Uitvoeren van IPS
 6. Beoordelen van de grootte van de installatie
 7. Beoordelen van rendement van de installatie
 8. Onderzoeken van alternatieven
 9. Adviseren in reductie koudevraag of efficiënte opwekking
 10. Vaststellen van de advieslijst en deze toelichten
 11. Bepalen van kostprijs van verbeteradvies en Terugverdientijd (TVT)
2013-04-16 13.30.53


file8
file3

Handhaving van de wet

Bij een wet is er ook handhaving benodigd. In de praktijk is dat op dit moment nog niet zichtbaar, echter in de Staatscourant is volgende vermeld;

De minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de handhaving van de voorschriften t.a.v. de keuringen van airconditioningsystemen. Op grond van artikel 120b van de Woningwet kan bij overtreding van de voorschriften een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom worden opgelegd. In de praktijk zal de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) zorg gaan dragen voor het toezicht en de handhaving namens de minister. De ILT zal steekproefsgewijs een in beginsel administratieve controle doen of de keuring tijdig geschiedt en of deze wordt uitgevoerd door een deskundige die in bezit is van een geldig diploma. Bij overtreding van de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling kan een last onder dwangsom worden opgelegd aan de eigenaar of huurder van een gebouw waarin een airconditioningsysteem is geïnstalleerd die in het kader van deze regeling gekeurd dient te worden. De inzet van de ILT zal daarom in eerste instantie gericht zijn op steeksproefgewijs controleren.

In de praktijk zal het er werkelijk op neer komen dat de milieuinspecteur van de gemeente, welke ook toeziet op naleven van andere milieu aspecten en F-gassen beleid deze controle zal meenemen.

Wie moet de keuring laten doen?

Klassen van de verschillende airconditioningsystemen

Binnen de EPBD kennen we meerdere klassen, hieronder ziet u een overzicht van de klassen en de datums, waarvoor een en ander gekeurd moet zijn.

Klasse 1;
Gebouwen met airconditioningssystemen
van 12 tot 45 kW

Bouwjaar ouder dan 1 december 2003:
Uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn.
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008:
Uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.

Klasse 2;
Gebouwen met airconditioningssystemen
van 45 - 270 kW

Bouwjaar ouder dan 1 december 2003:
Uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn.
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008:
Uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.

Klasse 3:
Gebouwen met airconditioningssystemen
> 270 kW

Bouwjaar ouder dan 1 december 2003:
Uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn.
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008:
Uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.

Elke klasse heeft zijn eigen specifieke verplichte onderdelen die geïnspecteerd en gerapporteerd moeten worden. Dit volgt vanuit de IPS

Klasse 1 kan gedaan worden door de EPBD-A inspecteur. Klasse 2 en 3 moet deels gedaan worden door de EPBD-A inspecteur en deels door de EPBD-B inspecteur, welke ook de rapportage moet opstellen.

file7

Wie is verantwoordelijk voor de keuring?

De verantwoordelijkheid ligt bij de gebouweigenaar en/of huurder van een gebouw als het gebouw in aanmerking komt voor één van de hiervoor ge noemde klassen. Dit staat in de staatscourant artikel 7a.

In de praktijk zal de verantwoordelijkheid vooral bij de gebouweigenaar liggen. Immers zijn veel gebouwen met comfortkoeling bedoeld als een vrij verhuurbaar gebouw met veelal meerdere huurders of is de gebruiker ook de eigenaar van het gebouw. In deze gevallen is het logisch dat de gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de EPBD inspectie. Veelal zal dan de gebouw beheerder het initiatief nemen.

Stel dat de huurder zelf de installatie heeft aangeschaft en deze is onderdeel van een groter geheel. Dan kan het complexer liggen. In ieder geval geldt dan dat de som van alle in het gebouw aanwezige comfort installaties de klasse bepaald van de EPBD. In de praktijk is dit dan het huisnummer van het gebouw.

Voorbeeld Gebouw A
 
Losse installaties
Huurder 1 2 installaties van 4 kW
Huurder 2 1 installatie van 30 kW
Huurder 3 3 installaties van 10 kW
Totaal koelcapaciteit = 68 kW = Klasse 2

Er moet voor dit gebouw dan een inspectie worden gedaan volgens klasse 2. Huurders zijn eigenaar van de installatie, echter zou initiatief moeten komen van huurder 2 en 3. Huurder 1 wordt er bij betrokken. Gebouwbeheerder zou kunnen bemiddelen en kosten delen. Er wordt één dossier gemaakt.

Voorbeeld Gebouw B
 
Centrale installatie is 200 kW
Huurder 1 4 installaties van 10 kW voor serverruimtes
Huurder 2 2 installaties van 15 kW voor aanvullende koeling
Huurder 3 1 installatie van 400 kW voor laboratoria
Totaal koelcapaciteit = 230 kW = Klasse 2

Er moet voor dit gebouw dan een inspectie worden gedaan volgens klasse 2. De serverruimtes en laboratoria worden niet gezien als comfortkoeling, maar productie en hoeven niet meegeteld worden. Centrale koeling bepaald in dit geval de klasse en de gebouweigenaar is verantwoordelijk. De installaties van huurder 2 worden meegenomen in de inspectie. De anderen niet. Gebouwbeheerder zou initiatief moeten nemen en kosten dragen. Er wordt één dossier gemaakt.

Wat te doen met de rapportage?

Als gebouwbeheerder heeft u de rapportage ontvangen en dan?

 • Bent u verplicht tot het uitvoeren van de verbeteradviezen?
 • Wat moet u doen met de rapportage?
 • Vervolgstappen.

Bent u verplicht tot het uitvoeren van de verbeteradviezen?
De wetgever is hier niet echt duidelijk over. We lezen onder andere deze tekst.

Bij de keuring wordt tevens gekeken of er mogelijkheden zijn voor verbetering van de energieprestatie van het airconditioningsysteem. Op basis van de resultaten van de keuring wordt bezien of vervolgacties gewenst zijn. De deskundige die de keuring uitvoert, verstrekt een concreet advies over mogelijke verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft. De uitvoering van deze maatregelen behoren niet tot de keuringswerkzaamheden. Er wordt gestreefd naar een kosteneffectieve keuring. De kosteneffectiviteit wordt onder meer bepaald door de energiebesparing die gerealiseerd kan worden door uitvoering van de adviezen van de deskundige. De energiebesparing kan bijvoorbeeld bestaan uit een reductie van de elektriciteitsvraag voor koeling. De reductie is gerelateerd aan de grootte van de installatie.

Kortom u bent niet verplicht de adviezen op te volgen. Wel is dit uiteraard aan te bevelen, daar dit bijdraagt in een lagere CO2 uitstoot, inzicht in de kwaliteit van installaties en energieverbruik van het gebouw. Dit kan ook meehelpen in het realiseren van een beter energielabel en imago. Dus een meerwaarde van het gebouw en aantrekkingskracht voor nieuwe huurders.

Terugverdientijd van het advies korter dan 5 jaar! Van uit de inspectie, verbeteradviezen en uiteindelijk de begroting met terugverdientijd kan blijken dat de investering voor energiebesparing korter is dan 5 jaar. Is dit het geval dan kan de eigenaar / huurder het advies niet zonder meer naast zich neer leggen. Hij zal moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit Energiebesparing. Hierin valt te lezen; Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als het jaarlijkse gebruik groter is dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. Er staat beschreven dat deze bedrijven alle maatregelen moeten hebben gedaan met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Dus is het advies niet vrijblijvend in dit geval. Een en ander is het hier terug te vinden.

Wat moet u doen met de rapportage?
U bent verplicht om eens in de 5 jaar een rapportage te laten uitvoeren. Deze rapportage moet volgens artikel 7c bewaard worden. De eigenaar of huurder van het gebouw waarin het airconditioningsysteem is geïnstalleerd, bewaart het keuringsverslag ten minste vijf jaar.

Vervolgstappen
Naar aanleiding van de keuring zijn er vervolgstappen aan te bevelen. Volgende stappen willen we benoemen.

 • Installateur een offerte laten maken aan de hand van het advies wat gegeven is
 • Uitvoeren van het verbeteradvies
 • Vervolg onderzoek laten doen naar aanleiding van het advies
 • BREEAM-NL In Use traject starten om naast verduurzamen van de installaties ook het gebouw een duurzaamheidslabel te geven alsmede de gezondheid van de gebruiker te verbeteren.

R22 uitfasering

Per 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om bestaande R22-installaties bij te vullen met R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen, dan wel service te verlenen. Tijdens de EPBD keuring wordt het uiteraard inzichtelijk welke installaties voorzien zijn van dit koudemiddel en zal er ook een goed advies gegeven kunnen worden voor de vervanging van deze installaties.

Er zijn meerdere opties;
1. Bestaande koelinstallatie retrofitten
2. Bestaande koelinstallatie ombouwen
3. Investeren in een nieuwe koelinstallatie

Veelal zal vanuit de EPBD inspectie blijken dat na toetsing van de rendementen, optie 3 de beste keuze is en zal er ook een investeringsberekening worden gedaan met terugverdientijd voor vervanging met een goede duurzame koelinstallatie met nog toegestaande chemische- of natuurlijke koudemiddelen.

file9

Voor installateurs

Zoals in de inleiding is aangegeven is de NVKL de grootste promotor van de EPBD wetgeving en derhalve worden de F-gas gecertificeerde installateurs hier mee geconfronteerd. Vanuit de gebouweigenaren wordt aan de andere kant de huisinstallateurs gevraagd er wat mee te doen of de gebouwbeheerder moet dit organiseren.

Zoals in de Staatscourant is te zien ligt de basis voor de EPBD keuring bij de F-gas monteur, welke ook een EPBD-A aantekening heeft. Hij / zij is geautoriseerd om de basis keuring te verrichten. In de praktijk mag hij de gehele keuring doen voor klasse 1 en legt hij de basis voor klasse 2 en 3.

Is de F-gas monteur een rapporteur?

Een F-gas monteur is in de basis een koelmonteur of airconditioning monteur, welke zijn kennis heeft vergaard binnen de koeltechniek of airconditioning. Hij is gewend om te controleren op de werking van de koelinstallatie en de lekdichtheid van de installatie. Hierbij heeft hij meestal van zijn werkgever een werkbon gekregen, waarop hij een aantal vaste zaken moet vermelden om te voldoen aan de F-gas wetgeving. Is dit genoeg voor de EPBD? Helaas niet, met de standaard werkmethode zal de EPBD-B inspecteur onvoldoende informatie hebben. Er moet naast de koelinstallatie ook naar andere installatie onderdelen worden gekeken en meer informatie verzameld moeten worden. Daarnaast zal binnen klasse 1 de EPBD-A inspecteur (Dé monteur) ook de rapportage moeten gaan doen. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rapport en zet zijn handtekening. De meeste monteurs zijn goede sleutelaars of probleemoplossers, daarin specialist en geen rapportenschrijvers. Derhalve zal er in de praktijk iemand van het kantoor de rapportage over moeten nemen. Dit kan een opgeleide EPBD-B inspecteur zijn. Ook is het een optie om een samenwerking te zoeken met een externe onafhankelijke partij die deze rapportage overneemt, waarmee onafhankelijkheid ook geborgd is

file10
file11

K & EA 44 uw partner

Samenwerken is één van onze kernwaarden en daarom zoeken we graag de samenwerking. Hiermee kunnen wij u volledig ontzorgen en ondersteunen. Hiermee kunnen we samen uw klant tevreden stellen. Uiteraard kan dit op verschillende manieren. Doel is om in de markt goede rapportage te krijgen en de kwaliteit hoog te houden en u als installateur met minimale investeringen uw klant te helpen en mogelijk vervolg opdrachten te realiseren. Mogelijkheden genoeg, waarin we kunnen ondersteunen;

 • Voorlichting binnen het bedrijf of samen met u bij uw relaties
 • Ondersteunen van de monteurs bij de EPBD-A werkzaamheden
 • Maken van de rapportages
 • Quickscans voor inschatten hoeveelheid werk voor complete EPBD.

U bent installateur en heeft zelf F-gas monteur met EPBD-A certificaat

Als u installateur bent en zelf F-gas monteurs heeft met een EPBD-A certificaat kan u zelf bij uw relaties alle keuringen uitvoeren in klasse 1, dus tot 45 kW koelvermogen. Daarnaast zal de F-gas monteur met EPBD-A certificaat voor klasse 2 en 3 de metingen kunnen doen, welke benodigd zijn. Wij zullen dan samen met de EPBD-A inspecteur de locaties bezoeken om het totaalbeeld te krijgen.

Met de verzamelde gegevens kunnen wij verder door de uitkomsten te analyseren en alle werkzaamheden doen die door de EPBD-B inspecteur moet worden gedaan, zoals inspectie van de klimaatinstallatie, verwarming, opwekking en afgiftesysteem. Herberekening van de benodigde koelinstallatie, rapportage. Verbeteradvies en berekening van de eventuele kosten en terugverdientijd. Indien uit rapportage blijkt dat er een grote winst is te behalen door bouwkundige aanpassingen te doen hebben we de mogelijkheid om de bouwkundige inspecties te laten doen door een specialist.

U bent installateur en heeft geen F-gas monteur

Als u installateur bent en zelf geen F-gas monteurs heeft, dan kunnen wij ook het EPBD-A deel voor u verzorgen, middels een neutrale F-gas monteur met EPBD-A certificaat. Deze komt dan in een neutrale bus zonder reclame bij uw klant. Met deze gegevens gaan wij dan aan de slag en krijgt u net als in het geval u wel een F-gas monteur in dienst heeft alle ondersteuning en rapportage.


file12

Voor gebouweigenaren / beheerders

Zoals in de inleiding is aangegeven is de NVKL de grootste promotor van de EPBD wetgeving en derhalve worden de F-gas gecertificeerde installateurs hier mee geconfronteerd, echter zijn dit veelal niet diegene die primair uw huisinstallateur is. Deze moet dan naar onderaannemers om een en ander te organiseren. Gebouweigenaren / huurders zijn verantwoordelijk en moeten een partij vinden die deze keuring kan uitvoeren, zodanig dat men aan de wet voldoet. Begrijpelijk is het dat men voor de EPBD keuring de weg zoekt naar de huisinstallateurs. Maar is dit de juiste?

Warmtepomp 3

Huisinstallateur objectief?

De keuring moet onafhankelijk worden uitgevoerd? Is de huisinstallateur wel objectief en onafhankelijk? Zal hij bij de keuring vermelden dat er eigenlijk slecht onderhoud is gepleegd? Hoe goed is dan de rapportage? Het lijkt verstandig om de keuring aan te besteden om zo te kijken wie het juiste plan trekt of een adviseur in te schakelen om de onafhankelijkheid te borgen.

K & EA 44 uw partner

Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij in staat om u te ondersteunen met uw EPBD vraagstuk en dit objectief te doen. We hebben een brede kennis van klimaatinstallaties en zijn bovendien volledig gecertificeerd om een en ander te mogen uitvoeren. Middels samenwerking met marktpartijen zijn we in staat om een compleet dossier te maken, waarmee u verder kan met de verduurzaming van uw gebouwen. Daarnaast kunnen we nog meer bieden zoals;

 • Voorlichting binnen het bedrijf of samen met u bij uw gebruikers
 • Samen met de gebouwbeheerder EPBD aanbesteden bij geschikte partijen
 • Zelf verzorgen van EPBD keuringen en de rapportages
 • Quickscans voor inschatten hoeveelheid werk voor complete EPBD.
 • Aanvullende adviezen voortvloeiend uit de keuringen.
 • Verduurzamen van uw gebouwen.
 • Total cost of ownership (TCO) berekeningen

Gebouwbeheerder, gebouweigenaar of huurder van een gebouw, welke valt onder de doelgroep kunnen wij dan ook volledig ontzorgen door het gehele traject van keuringen te begeleiden. Het EPBD-A deel kunnen wij voor u verzorgen, middels een neutrale F-gas monteur met EPBD-A. certificaat, welke niet in conflict komt met uw eigen installateur. Met deze gegevens kunnen wij verder door de uitkomsten te analyseren en alle werkzaamheden te doen die door de EPBD-B inspecteur moet worden gedaan, zoals inspectie van de klimaatinstallatie, verwarming, opwekking en afgiftesysteem. Herberekening van de benodigde koelinstallatie, rapportage. Verbeteradvies en berekening van de eventuele kosten en terugverdientijd. Indien uit rapportage blijkt dat er een grote winst is te behalen door bouwkundige aanpassingen te doen hebben we de mogelijkheid om de bouwkundige inspecties te laten doen door een specialist.

Mocht u ons willen laten samenwerken met uw huisinstallateur om bijvoorbeeld het EPBD-A deel te verzorgen heeft dat de voorkeur, daar deze meestal al een goed inzicht heeft op de installaties of een deel van de werkzaamheden al heeft gedaan tijdens regulier onderhoud.

Kosten en bij wie?

Wat zijn de kosten van een keuring?

Dit is altijd een belangrijke vraag, echter dit is moeilijk in één vast tarief te bevatten. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het hoeveelheid werk, grote van het gebouw en hoeveelheid / complexiteit van de installaties, alsmede de klasse waar het gebouw onder valt.

In de Staatscourant staat een richtlijn welke toepasbaar is en gerelateerd is aan de grote van de installatie en verbruik per jaar. Richtlijn is de inspectie niet duurder te laten worden dan 10% van de jaarlijkse energiekosten. Dit is een streefwaarde en geen absoluut maximum. Onderstaande tabel wordt daar in gebruikt.

Vollasturen 500 uur/jaar
COP 2,75
Uurtarief Inspecteur €55,-- / uur
Schaalgrootte Elekraverbruik koeling Energietarief Energiekosten Maximale kosten inspectie Beschikbaar aantal uren
12 kW 2.182 kWh/jaar €0,15/kWh €327/jaar €33/jaar 0,6
45 kW 8.182 kWh/jaar €0,13/kWh €1.064/jaar €106/jaar 1,9
270 kW 49.091 kWh/jaar €0,09/kWh €4.418/jaar €442/jaar 8,0
600 kW 109.091 kWh/jaar €0,08/kWh €8.727/jaar €873/jaar 15,9
file13

De methodiek is niet sluitend. Als je deze stelling goed leest zou iemand die geïnvesteerd heeft in een hoog rendement een keuring voor minder uren kunnen laten uitvoeren dan de buurman die een lager rendement heeft. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type installatie. Een centrale koelmachine met een luchtbehandelingskast is volgens deze methode even veel werk als een Multisplitsysteem of koudwater fancoil systeem. In de praktijk klopt dit uiteraard niet. Bij de laatste installatie is een grotere steekproef. Ook is het beoordelen op vollasturen niet meer van deze tijd. Een installatie wordt met de komst van Ecodesign beoordeeld op deellast, dus zou dit ook de maatgever moeten zijn.

Verder stelt de Staatscourant een uurtarief van €55,-- Dit is een goede richtlijn voor een EPBD-A inspecteur, echter voor een EPBD-B inspecteur zal zeker meer betaald moeten worden. Dit is veelal een technisch specialist en hij of zijn moet veel kennis bezitten om een en ander goed te beoordelen. Immers wordt er door de wetgever nogal wat eisen gesteld aan deze inspecteur.

Wat wel helder wordt is dat de genoemde kosten in de tabel vermenigvuldigd mogen worden met 5, omdat de keuring één keer per vijf jaar moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld A;
Gebouw met koelinstallatie 70 kW = Klasse 2
Volgens de tabel is dit:
70 kW / 2,75 (cop) x 500 uur x 0,13 =
Energiekosten van €1.654,54
10% hiervan is € 165,45
Totaal kosten van de keuring is € 827,25
Ongeacht de uitvoering van de installatie.

Stel dat dit een VRF systeem is met 25 binnenunits.
Geeft steekproef van 13.
70 kW zijn waarschijnlijk 2 systemen

EPBD-A inspecteur normale keuring 8 uur á 55 € 440,--
Steekproef 0,5 uur per unit = 6,5 uur á 55 = € 357,--
EPBD-B inspecteur visuele inspectie en rapport 12 uur x € 80,-- € 960,--
Totaal: € 1.757,--

Richtlijn Staatscourant voldoet niet. Er is meer benodigd en gebouweigenaar / huurder moet rekening houden met hoger budget.

Voorbeeld B;
Gebouw met koelinstallatie 450 kW = Klasse 3
Volgens de tabel is dit:
450 kW / 2,75 (cop) x 500 uur x 0,09 =
Energiekosten van € 7.363,63
10% hiervan is € 736,36
Totaal kosten van de keuring is € 3.681,80
Ongeacht de uitvoering van de installatie.

Topkoelsysteem is met;
-Koudwatermachine
-Luchtbehandelingskast.

EPBD-A inspecteur normale keuring 12 uur á 55 € 660,--
Steekproef is niet nodig -
EPBD-B inspecteur visuele inspectie en rapport 20 uur x € 80,-- € 1600,--
Totaal: € 2.260,--

Richtlijn Staatscourant voldoet niet. Richtlijn geeft een veel te hoog bedrag aan en gebouweigenaar / huurder zou te veel betalen als de richtlijn wordt aangehouden.

file14

Richtlijn is dus niet toepasbaar!

Al met al is de in de richtlijn genoemde tabel een risico voor de branche en geen goede raadgever voor een kosten opgave naar de gebouweigenaar of huurder. Het geeft een scheef beeld. Zelfs als een keurende partij een veel hoger uurtarief hanteert dan de richtlijn kan de keuring veel lager uitvallen.

Advies is dan ook om een goede prijsopgave te laten doen door de keurende partij. Dit kan op uurtarief met een afrekening achteraf of voor een vooruit vastgesteld vast bedrag.

Ook K & EA 44 maakt graag een passende offerte voor u na een persoonlijk gesprek en een inschatting van de werkzaamheden. Dit geeft een objectieve aanbieding die past bij de werkzaamheden die er worden gedaan. Ook hier zit zonder op locatie te kijken een risico in, dus dit wordt veelal meegenomen in de offerte. Het is echter wel beter dan de richtlijn aan te houden.

Quickscan!

Wij adviseren om te werken met een onze Quickscan. Met de Quickscan wordt een inventarisatie gedaan van alle koelinstallaties en installatieonderdelen. Na het doen van de Quickscan is er goed inzicht van de installaties en zal de EPBD klasse exact vastgesteld kunnen worden, de steekproef wordt helder en dus kan er een exacte inschatting van de uren worden vastgesteld. Het lijken kosten vooraf die er extra bijkomen. Dit is onjuist aangezien de kosten voor de quickscan worden verrekend met de totale EPBD keuring. Immers is al een deel van de visuele inspectie gedaan.

De K & EA 44 Prijzen matrix EPBD

Zoals gezegd is een vaste richtlijn moeilijk om te geven. Om op voorhand een indicatie te geven van kosten per m2 hebben we een prijsmatrix gemaakt, welke als leidraad gebruikt kan worden.

Klasse 1: Gebouwen met airconditioningssystemen van 12 tot 45 kW

Gebouwen tot ca. 500 m²
– Aantal installaties < 10 stuks
Verplichting tot keuring volgens EPBD-A.

Tarief is €535,-- maximaal afhankelijk van aantal en complexiteit van de installaties

file15

Klasse 2: Gebouwen met airconditioningssystemen van 45 - 270 kW

Gebouwen van 500 m² - 3000 m² bvo.
Verplichting tot keuring volgens EPBD-B

Tarieven; 45 – 150 kW ( 500 tot 1500 m² bvo)
EPBD-A inspectie € 805,--
EPBD-B rapportage € 1.700,--
 
Tarieven; 150 – 270 kW ( 1500 tot 3000 m² bvo)
EPBD-A inspectie € 1.070,--
EPBD-B rapportage € 2.720,--:

Klasse 3: Gebouwen met airconditioningssystemen > 270 kW

Gebouwen van 3000 m² en meer m² bvo.
Verplichting tot keuring volgens EPBD-B

Tarieven; 270 – 500 kW ( 3000 tot 5000 m² bvo)
EPBD-A inspectie € 1.335,--
EPBD-B rapportage € 3.400,--
 
Tarieven; 500 kW en meer ( 5000 m² bvo of meer )
Inspectie is indicatief te interpoleren aan de hand van voorgaande tarief, Advies is eerst een Quickscan te doen bij deze grootte.
Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW. Deze zijn indicatief

Bij wie?

Bij wie kan u het beste de EPBD keuring laten onderbrengen. Uw huisinstallateur lijkt veelal de juiste keuze, echter wat te doen met de gewenste onafhankelijkheid. Belangrijkste is uiteraard dat u weet wat u krijgt en dat de rapportage voldoet aan de wetgeving en dat u met het rapport inzicht krijgt van de mogelijke energiebesparing.

Uiteraard is K & EA 44 een goede partij om uw keuring(en) onder te brengen. Wij zijn zeker een onafhankelijke partij en met onze kennis van klimaatinstallaties zijn we gegarandeerd in staat om een goede keuring te doen en rapportage te maken inclusief verbeteradviezen. Als service zullen we ook altijd een indicatie geven van de haalbaarheid van BREEAM-NL In Use

KEA

Samenwerkingen

K & EA 44 werkt samen met marktpartijen en hierdoor hebben we een groot netwerk van EPBD inspecteurs binnen het bereik. Deze marktpartijen hebben allen hun eigen specifieke expertise, waardoor u altijd een passende kunt vinden. Hieronder ziet u de logo’s van de bedrijven die ook een EPBD-B keuring voor u kunnen uitvoeren.

Van Kempen Koelplan Nijmeijer Schot WKZ GK Techniek
Koelvisie Daikin De Groot Linthorst Poppe Homij

Contact

www.EPBD-Inspectie.info is een website van K&EA 44. Wanneer u meer wilt weten over EPBD inspecties en hoe wij het een en ander doen, neem dan gerust contact met ons op. Mailen of bellen kan allebei, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om te bespreken op welke wijze we een bijdrage kan leveren binnen uw gebouw of organisatie.
 • 06-30560835
 • Eikepage 20
  7943 RV Meppel
 • wmeijer@kea44.nl
 • KvK No. 62580728