Intro

EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive en is een Europeese wet, welke is vastgelegd op 19 mei 2010. Een en ander verwijst naar artikel 15, 16 en 17 van de richtlijn 2010/31/EU. Voor Nederland is dit verder beschreven in Staatscourant 32499 van 20 november 2013 Sindsdien is de EU wet dus wet in Nederland en moet als zodanig worden uitgevoerd.

5 jaarlijks termijn

Vanuit deze wetgeving moeten gebouwbeheerders / gebouweigenaren, maar ook gebruikers (afhankelijk van situatie) eens in de 5 jaar hun klimaatsystemen (koeling en warmtepompen) laten keuren. Dat geldt al vanaf een (cumulatief) koelvermogen van meer dan 12 kW.

Contact opnemen

Onafhankelijke keuring

Deze keuringen moeten, zoals aangegeven in de Staatscourant (Onderdeel E, artikel 7c pagina 30), worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, welke gebruik maakt van gecertificeerde deskundigen. Deze deskundigen zijn EPBD-A en/of EPBD-B inspecteur. De huisinstallateur is dus niet onafhankelijk omdat dit lijkt op slager keurt zijn eigen vlees.

In eerste instantie lijkt de keuring een last, echter het levert de gebouwbeheerder / gebruiker ook belangrijke voordelen op. Als vervolg op de keuringen door de EPBD-B inspecteur worden er energiebesparende maatregelen voorgesteld met bijbehorende kostenbesparing door minder energieverbruik en meer comfort van uw gebouw door een optimaal werk- en verblijfsklimaat. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van de installatie(s) en kan de keuring al een eerste opstart zijn naar een duurzame gebouwcertificering als BREEAM-NL In Use, wat het imago van het gebouw verbeterd, de waarde verhoogd en de verhuurbaarheid verbeterd.

Contact opnemen

Verplichte keuring

De verplichte keuring van airconditioningsystemen is zoals genoemd de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Doel: 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020. De keuring is dus goed voor het milieu. Met een optimaal afgesteld airconditioningsysteem wordt er al snel 10% tot 30% bespaard op de jaarlijkse energiekosten voor koeling.

Contact opnemen

IPS - Installatie Performance Scan

In een oogopslag inzicht krijgen in de verbetermogelijkheden; IPS is een handig hulpmiddel voor de keuring. Deze applicatie checkt de onderlinge afstemming van de apparatuur en regelingen. Zo controleert de installateur tijdens een onderhoudsbeurt uw gehele installatie. Een keuring uitgevoerd met behulp van de IPS voldoet automatisch aan de eisen van de EPBD-aircokeuring. En met de oplossingen wordt de kans op storingen teruggebracht, een lager energieverbruik gerealiseerd en het comfort wordt vergroot. Verder is de IPS een systeem, waardoor elke inspecteur dezelfde methodiek aanhoudt en zo zal ook de uitkomst hetzelfde moeten zijn.

Contact opnemen

Wat wordt er beoordeeld?

Er is zijn ook veel vragen over wat er nu wel en niet binnen de EPBD keuring moet worden bekeken. Het is juist dat de verplichting wordt bepaald door het geïnstalleerd koelvermogen toegepast voor comfort doeleinden. Deze klassen staan op pagina “Wie moet de keuring laten doen?”

Het is onjuist dat we alleen kijken naar de koelinstallatie / airconditioning systeem. Er moet ook gekeken worden naar en advies uitgebracht over andere installatieonderdelen in het gebouw

Onderstaande is onderdeel van de keuring;

 1. Airconditioningsysteem / koelinstallatie gedefinieerd als;
  • Gekoeld watersysteem
  • Lokale koeling (splitsysteem)
  • Centrale koeling
  • Multisplitsysteem (VRV / VRF)
  • Energieopslagsysteem
 2. Vaststellen en uitvoeren van de steekproef indien meerdere afgifte eenheden zijn.
 3. Verzamelen van alle benodigde documentatie als logboeken, tekeningen, gebruiksgegevens en ontwerpgegevens.
 4. Inspectie van;
  • Koudeopwekker
  • Pompen en leidingen
  • Condensor
  • Warmtewisselaars / afgifteunits (steekproef)
  • Luchtbehandelingssysteem inclusief in / uitlaat
  • Regeling
  • Bemetering
  • Monitoring systeem
  • Verwarmingsinstallatie, is deze in conflict met de koelinstallatie
 5. Uitvoeren van IPS
 6. Beoordelen van de grootte van de installatie
 7. Beoordelen van rendement van de installatie
 8. Onderzoeken van alternatieven
 9. Adviseren in reductie koudevraag of efficiënte opwekking
 10. Vaststellen van de advieslijst en deze toelichten
 11. Bepalen van kostprijs van verbeteradvies en Terugverdientijd (TVT)
Contact opnemen

Handhaving van de wet

Bij een wet is er ook handhaving benodigd. In de praktijk is dat op dit moment nog niet zichtbaar, echter in de Staatscourant is volgende vermeld;

De minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de handhaving van de voorschriften t.a.v. de keuringen van airconditioningsystemen. Op grond van artikel 120b van de Woningwet kan bij overtreding van de voorschriften een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom worden opgelegd. In de praktijk zal de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) zorg gaan dragen voor het toezicht en de handhaving namens de minister. De ILT zal steekproefsgewijs een in beginsel administratieve controle doen of de keuring tijdig geschiedt en of deze wordt uitgevoerd door een deskundige die in bezit is van een geldig diploma. Bij overtreding van de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling kan een last onder dwangsom worden opgelegd aan de eigenaar of huurder van een gebouw waarin een airconditioningsysteem is geïnstalleerd die in het kader van deze regeling gekeurd dient te worden. De inzet van de ILT zal daarom in eerste instantie gericht zijn op steeksproefgewijs controleren.

In de praktijk zal het er werkelijk op neer komen dat de milieuinspecteur van de gemeente, welke ook toeziet op naleven van andere milieu aspecten en F-gassen beleid deze controle zal meenemen.

Contact opnemen